ยินดีต้อนรับสู่ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา


		เนื่องด้วย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ 
"กลุ่มงานกิจการนักศึกษา" มีภารกิจในการดำเนินงาน สโมสรนักศึกษาและชมรมต่าง ๆ 
งานแนะแนวและทุนการศึกษา งานประกันภัยนักศึกษาและบุคลากร งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ งานประกันคุณภาพการศึกษา 
ตลอดจนงานปกครองที่ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษาในขณะที่ใช้ชีวิตในการศึกษาเล่าเรียน
อยู่ภายในรั้วอินทนิล และสุดท้ายงานสวัสดิการนักศึกษา

		เว็บไซด์ "กลุ่มงานกิจการนักศึกษา" เกิดขึ้นมาภายใต้แนวคิดการบูรณาการสื่่อออนไลน์
ให้เข้ากับกิจกรรมการมีส่วนร่วมของนักศึกษา ตอบสนองความต้องการของบุคคล ที่ต้องการความฉับไว
ในการติดต่อสื่อสาร สอดรับกับกระแสสังคม social media 

		ดังนั้น เว็บไซด์ "กลุ่มงานกิจการนักศึกษา" จึงเป็นสื่อออนไลน์ของนักศึกษาทั้งปัจจุบันและศิษย์เก่า
ที่ได้สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดออุบลราชธานี ทุกคน

		ยินดีต้อนรับอินทนิลทุกช่อกลับสู้รั้วม่วงขาว ถึงไม่ได้มาเยี่ยมในโลกของความเป็นจริง ขอแค่กลับมา
ผ่านสังคมออนไลน์ เพื่อมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา "กลุ่มงานกิจการนักศึกษา" เหมือนเมื่อครั้งอดีต

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ ๑๓ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ "Unity Games 2012"

		การแข่งขันกีฬาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วยสถาบันการศึกษา
ดังนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทิร์น 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีสรรพสิทธิประสงค์ และ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ได้มี
ข้อตกลงความร่วมกัน ให้จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างนักศึกษา อาจารย์บุคลากร เจ้าหน้าที่
ของแต่ล่ะ สถาบันการศึกษา ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง ด้วยการเล่นกีฬา 

12
34
56ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ Facebook วสส.อุบล <<คลิ๊กที่นี้>>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
 "โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ๒๕๕๕ (รับน้องอย่างสร้างสรรค์)"

       ด้วยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี มีนโยบายให้ สโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรม
การรับน้องใหม่อย่างสร้างสรร เพื่อให้รุ่นพี่และรุ่นน้องได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการศึกษาเล่าเรียน และ
ให้คำชี้แนะแนวทางการใช้ชีวิตระหว่างการศึกษา รวมทั้ง กฎระเบียบของวิทยาลัย 
       โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ๒๕๕๕ (รับน้องอย่างสร้างสรรค์) จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาจิต
เรียนรู้พระธรรม ฝึกปฏิบัติการนั่งสมาธิวิปัสสนา การฝึกสมาธิด้วยการเดินจงกรม สงบ สำรวม เพื่อกล่อมเกลา
จิตใจ ของนักศึกษาใหม่ให้มีความพร้อมที่จะศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ของวิทยาลัย ต่อไป
กิจกรรม Walk Rally
12

54
67
ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ Facebook วสส.อุบล <<คลิ๊กที่นี้>>


กิจกรรมปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าสว่างวีรวงค์

12
34

ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ Facebook วสส.อุบล <<คลิ๊กที่นี้>>

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕  "สืบสานประเพณีลอยกระทง"

        สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมสืบสานประเพณี และ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้วยการจัดงานประเพณีลอยกระทงขึ้น ภายใต้แนวคิดที่ว่า สายน้ำมีชีวิต หล่อเลี้ยงสรรพสิ่ง
น้อยใหญ่ให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ หากแม้ขาดน้ำ ย่อมไม่มีสิ่งใดคงเหลือ 

		 ในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากท่าน ผอ.ภรต โทนแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ 
ทั้งด้านงบประมาณ และการอำนวยความสะดวกในการจัดงาน นอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจดี นายอุทัย เกษมทาง
นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองศรีใค ได้มอบหมายให้ รองนายกฯ ทั้งสองท่านเข้าร่วมงานเพื่อเป็นเกียรติ 
และร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน การประกวดกระทงสวยงาม และการประกวดนางนพมาส ตลอดการจัดงานนั้น
มีการออกร้านขายกระทง ขายลูกชิ้น ข้าวจี่ และของกินเล่นอื่น ๆ ของนักศึกษา และการละเล่นต่าง ๆ ตามประเพณีไทย เช่น รำวง 
สอยดาว ปาเป้า ปาลูกโป่ง ฯลฯ 

12
34
56
 


ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ Facebook วสส.อุบล <<คลิ๊กที่นี้>>

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ 
 "ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย จิตใจแจ่มใส ร่างกายแข็งแรง"

		สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์
ประจำปี ๒๕๕๕ ด้วยกิจกรรมการสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวเพื่อขอพรครูบาอาจารย์ ที่ให้การอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดี
และเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามประเพณีวันขึ้นปีใหม่ไทย

12
34
56

ดูรูปภาพทั้งหมดได้ที่ Facebook วสส.อุบล <<คลิ๊กที่นี้>>

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศข้อกำหนดคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษา
1
     
     

บทความ

โครงการเกษตรอีสานใต้ 2555 จัดให้มีการแสดงโปงลางในงานวันเกษตรอีสานใต้ ณ มหา..
กองทุนประกันภัยนักศึกษาและบุคลากร เมื่อนักศึกษาและบุคลากรประสบอุบัติเหตุ วิทยาลัยก..

ดูทั้งหมด..

สโมสรนักศึกษา

ตอบแบบสำรวจครอบครัวเสมือน คลิกที่นี่ https://spreadsheets.google.com/sprea..

ดูทั้งหมด..

ทุนการศึกษา

ประกาศ ทุนการศึกษามูลนิธิซิมนต์ไทย ประกาศ เรื่องทุนการศึกษามูลนิธิซิเมนต์ไทย ประจำป..
กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึก.. กำหนดการ การกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกา..
ประกาศ เรื่อง การเขียนสัญญารับทุนฯ ธ.ก.ส. ประกาศ เรื่อง การทำสัญญารับทุนการศึกษาธนาคารเพื่..
ประกาศ เรื่องทุนการศึกษาธนาคารเพื่อการเกษตรและส.. ประกาศ เรื่องทุนการศึกษาธนาคารเพื่อการเกษตรและสห..
การตรวจสอบยอดหนี้ของผู้กู้ยืมเงิน กยศ. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และธนาคารก..
ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษากองทุนฯ ดีเด่น ประ.. ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้จัดกิจ..
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน กยศ. ประกาศคณะกรรมการกองทุน เรื่อง กำหนดขอบเขตการให้ก..

ดูทั้งหมด..